infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Ścieżki przyrodnicze - Dolina Narwi

Ścieżki przyrodnicze - Dolina Narwi

Email Drukuj

sciezka_rezerwat_kalinowoOkolice Łomży i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi to idealne miejsce na spędzenie wolnego czasu na łonie natury w sposób aktywny. Jedną z możliwości są wytyczone ścieżki przyrodnicze w „Kalinowo”. Dwie trasy, o łącznej długości 2500 m, oznaczone tablicami informacyjnymi i poglądowymi pozwalają z bliska przyjrzeć się naturalnym zbiorowiskom roślinnym. W okolicy znajduje się także rezerwat "Wielki Dział".

 

Ciekawostką są również ścieżki biegnące w strefie zalewowej doliny Narwi:

Pniewo Utrata – Pniewo Dziedziniec (długość ok. 8 km)

Ścieżka leży na lewym brzegu rzeki. Można ją przebyć pieszo, rowerem lub samochodem, jednak dopiero po ustąpieniu wiosennych rozlewisk. Trasa jest interesująca szczególnie ze względu na roślinność oraz występujące tu wiosną gatunki ptaków.

Koty – Bronowo (długość ok. 9,5 km)

Ścieżka w całości leży w otulinie, ale umożliwia obserwację wschodniej części Parku (rejon Olszyny Pniewskiej i przyległych do niej łąk). Szczególnie polecamy odwiedzenie ścieżki w okresie wiosennym i wczesnoletnim (koniec marca – połowa lipca), kiedy to można obserwować tutaj stada wodno-błotnej ornitofauny (migracje, gody). Poza tym okresem ścieżka ma głównie walory krajobrazowe.

rezerwat_kalinowoREZERWAT „KALINOWO” - Położony jest na prawym zboczu doliny Narwi, pomiędzy wsiami Kalinowo i Drozdowo, w gminie Piątnica, w Leśnictwie Drozdowo, 5 km na wschód od Łomży. Powierzchnia - 69,76 ha. Cel ochrony - ochrona częściowa wielogatunkowego lasu liściastego o naturalnym charakterze oraz muraw kserotermicznych.

Zdecydowanie największą powierzchnię rezerwatu zajmują grądy i są one jedynym skrawkiem wielogatunkowego lasu liściastego o naturalnym charakterze na całej Wysoczyźnie Kolneńskiej.
Pod względem fitosocjologicznym wyróżnić można:
Zespół grądu Tilio-Carpinetum, gdzie drzewostan lipa i dąb, z domieszką klonu, grabu i brzozy. Sporadycznie spotykany jest wiąz. W jego ramach można wyróżnić dwa podzespoły:
- grąd czyśćcowy - występuje w dolnych partiach stoków, na glebach wilgotnych w ciągu całego okresu wegetacyjnego, z takimi gatunkami jak: czyściec leśny, ziarnopłon wiosenny, kokorycz pełna, złoć żółta, zawilec żółty.

- grąd typowy - występuje na wierzchowinach i stokach o różnym nachyleniu i jest znacznie uboższy florystycznie. W warstwie ziół spotyka się tutaj kilka rzadkich gatunków roślin kserotermicznych, jak: miodunka wąskolistna, przetacznik pagórkowy, oman wierzbolistny, gorysz siny, pięciornik biały, dzwonek boloński.

                                                                     

Na obrzeżach lasu, na skarpach o największym nachyleniu i nasłonecznieniu wyróżnić można zbiorowiska muraw kserotermicznych. Spotkać tu można: szałwię łąkową, tymotkę Boehmera, turzycę wiosenną, przetacznika kłosowatego, goździka kartuzka, ciemiężyka białokwiatowego, zawilca wielkokwiatowewgo czy wiązówkę bulwkową. Spośród roślin objętych ochroną gatunkową w rezerwacie „Kalinowo” występuje: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zawilec wielokwiatowy, rojnik pospolity, gnieźnik leśny i podkolan biały. Bardzo istotną cecha rezerwatu jest fakt, że utrzymuje się w nim bardzo dynamiczny proces regenerowania składu gatunkowego i struktury zbiorowisk roślinnych bardzo zbliżonych składem do naturalnych

rezerwat_wielki_dziaREZERWAT „WIELKI DZIAŁ” - Położony w dolinie Narwi, ok. 1km powyżej wsi Pniewo, w gminie Łomża, w Leśnictwie Pniewo.Powierzchnia - 120,07 ha. Cel ochrony - ścisła ochrona największego w dolinie Narwi fragmentu kompleksu lasów łęgowych o naturalnym charakterze (łęg jesionowo - olszowy).

Obejmuje fragment największego w Dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych naturalnego pochodzenia.
Zasadniczą część drzewostanu  tworzy olsza z domieszką jesionu, który dość licznie występuje też w dolnej warstwie drzew. Z krzewów występują tutaj czeremcha, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, kalina, leszczyna jak też jarzębina, trzmielina zwyczajna i kruszyna. Miejscowo spotykany jest wawrzynek wilczełyko.
Warstwa ziół to: pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, przytulia błotna, jasnota plamista, kuklik zwisły, sitowie leśne, gwiazdnica gajowa, śledziennica skrętolistna, wiechlina zwyczajna, ziarnopłon wiosenny.

rezerwat_i_partyzanci

Uwzględniając podział fitosocjologiczny w rezerwacie wyróżnia się:

- zbiorowisko olsu typowego z dwiema formami - olsu trzcinowego zajmującego północną część obiektu i olsu typowego turzycowego, w jego części południowej;
- zbiorowisko olsu jesionowego z zaznaczoną dominacją jesionu, który tworzy również niższe piętro drzewostanu. Warstwa ziół jest tu bardzo dobrze rozwinięta i pokrywa od 90 do 100% powierzchni;
- zbiorowisko lasu wilgotnego, zajmujące najmniejszą część rezerwatu. Drzewostan stanowi tutaj dąb, jesion, olsza czarna z domieszka wiązu.
O wartości przyrodniczej rezerwatu decyduje naturalność zbiorowisk roślinnych położonych w dolinie dużej rzeki. Dodatkową jego atrakcją jest duża ilość drzew pomnikowych i pozostałości bazy partyzantów AK z okresu II wojny światowej.

 

 

 

Artykuł powstał przy współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi 

Obiekty w okolicy